Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Jakub Kellner

sídlem: Kolbenova 907/40a, Praha 9 – Vysočany

identifikační číslo: 01621262

pro zakázkový 3D tisk umístěného na internetové adrese www.kellnis3d.eu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jakub Kellner se sídlem: Kolbenova 907/40a, Praha 9 – Vysočany, identifikační číslo: 01621262 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi poskytovatelema jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kellnis3d.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo uzavřenou mezi poskytovatelem a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo aobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě. Cena služby je určována individuálně na základě dohody.

1.14. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží bude domluveno individuálně vrámci jednotlivé zakázky. Cena dopravy bude dohodnuta na základě ceníku zákazníkem zvoleného přepravce.

1.15. Objednání služby bude provedeno prostřednictvím objednávkového e-mailu ve webovém rozhraní obchodu.

1.16. Před zasláním objednávky poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovata opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

1.17. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, aje pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o dílo. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.18. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výšekupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20. Návrh smlouvy o dílo ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.22. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.23. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o dílo a smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.25. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy o dílo může kupující uhradit poskytovateli následujícími způsoby: v hotovosti na provozovně. Převodem na základě vystavené faktury; Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.26. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.30 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.27. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

1.30. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. § 2119(1) Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje. (2) Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě.

1.31. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.32. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo kupujícímu daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo spolu se zbožím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

1.33. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dílo:

1.33.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.33.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

1.34. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.33 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o dílo odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy o dílo je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1818 občanského zákoníku, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

1.35. Pro odstoupení od smlouvy o dílo může kupující kontaktní e-mail poskytovaný poskytovatelem. Odstoupení od smlouvy o dílo kupující zasílá na e-mailovou adresu nebo adresu provozovny poskytovatele. Poskytovatel potvrdí odběrateli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

1.36. V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle čl. 1.34 obchodních podmínek se smlouva o dílo od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnůod odstoupení od smlouvy poskytovateli. Odstoupí-li kupující od smlouvy o dílo, nesekupující náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.37. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od kupujícího přijal. Poskytovatel jetaktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy o dílo, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

1.39. Do doby převzetí zboží kupujícím je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy o dílo odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.41. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nesekupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.42. Je-li poskytovatel podle smlouvy o dílo povinen dodat zboží na místo určené kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.43. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.44. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží av případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.45. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy:

§ 1922

(1) Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

(2) Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

§ 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924 Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

§ 2161

Jakost při převzetí

(1) Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

§ 2165

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

§ 2167 Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

§ 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnujejí součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu poskytovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2171 Má-li věc vadu, z níž je poskytovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 2172 Práva z vady se uplatňují u poskytovatele, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě poskytovatele nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi poskytovatele a kupujícím při koupi věci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se sprodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.51. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé smluvní ceny.

1.52. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. § 1826 (1) Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje

a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,

b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,

d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a

e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat.

(3) Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

1.53. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o dílo je příslušná Českáobchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.czSmluvní strany mají právo využít k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů elektronickou platformu ODR umístěné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

1.54. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.55. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. § 1765 (1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlou vyznámou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. (2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.56. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.57. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresabydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.58. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práva povinností ze smlouvy o dílo. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů vcelém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o dílo.

1.59. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webovéhorozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně svých osobních údajů.

1.60. Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožtozpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.61. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány velektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.62. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.63. V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního životakupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.63.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.63.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.64. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.65. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

1.66. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o dílo plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.67. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, ověřeným příslušnou certifikační autoritou, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.68. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.69. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uvedenou kupujícím ve smlouvě o dílo, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.70. Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.71. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, která ho nahrazují. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.72. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem velektronické nebo papírové podobě a není přístupná, svýjimkou případů daných zákonem.

1.74. Kontaktní údaje poskytovatele: Jakub Kellner se sídlem: Kolbenova 907/40a, Praha 9 – Vysočany, identifikační číslo: 01621262